Las Dębowiec

Dębowiec
Żytno

Las Dębowiec – kod PLH100023

Obszar obejmuje rezerwat Dębowiec położony w zachodniej części Uroczyska Dębowiec. Teren jest płaski, miejscami zabagniony, z interesującym mikroreliefem. Występują tu liczne zagłębienia terenu będące wynikiem krasu kopalnego, jaki kształtuje się w płytko zalegających marglach kredowych. Dzięki temu wykształciły się w omawiamym obszarze żyzne gleby czarnoziemne. Przez rezerwat przepływają niewielkie strumienie, nad którymi zachowały się klasycznie wykształcone zbiorowiska łęgowe. Są to zarówno łęgi wiązowo-jesionowe (91F0) jak i łęgi jesionowo-olszowe (91E0). Na przeważającej powierzchni rezerwatu, w mniejscach wyżej położonych, zachowały się naturalne lasy grądowe (9170). Najbardziej interesujący jest grąd niski w wariancie z lipą szerokolistną Tilia platyphyllos, występującą tu na północnej granicy zasięgu. W zagłębieniach występują zbiorowiska szuwarowe i olsy. W środkowej części rezerwatu zachował się płat łąki reprezentujący zespół Junco-Molinietum (siedlisko Natura 2000 - 6410) z udziałem pełnika europejskiego Trollius europaeus.

 

open_time

24h