Gmina Włodowice

Gmina Włodowice
ul Krakowska 26
42-421 Włodowice

Powierzchnia gminy: 76,29 km2.

Ludność: ok.  5,2 tyś mieszkańców.

Charakter gminy: turystyczny, rolniczy.

Dominują użytki rolne (57% powierzchni) i tereny leśne (32%).

W skład gminy wchodzi wieś Włodowice oraz sołectwa: Góra Włodowska-Kolonia, Góra Włodowska-Wieś, Hucisko, Morsko, Kopaniny, Parkoszowice, Rudniki, Rzędkowice, Skałka, Zdów.

Gmina położona w północno-wschodniej części woj. śląskiego, w powiecie zawierciańskim.

Graniczy z gminami: Kroczyce (należy do LGD „Perła Jury”), Zawiercie, oraz Myszków, Żarki i Niegowa wchodzącymi w skład powiatu myszkowskiego.

Geograficznie obszar leży w całości na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, z czego przeważająca część w obrębie mezoregionu Wyżyny Częstochowskiej, a zachodni fragment w granicach Obniżenia Górnej Warty.


Przez północno-wschodnią część Gminy przebiega droga DW792 (Żarki - Kroczyce), a cała gmina jest dobrze skomunikowana z sąsiednimi ośrodkami miejskimi tj. Zawierciem i Myszkowem.

Wzdłuż zachodniej granicy przebiega ważna linia kolejowa nr 1 (Katowice – Częstochowa – Warszawa, dawna Kolej Warszawsko Wiedeńska), z przystankami Zawiercie Borowe Pole, Myszków Mrzygłód i Myszków Światowit. Co prawda są one położone już poza terenem Gminy, jednak stanowią istotny element infrastruktury transportowej dla mieszkańców, oraz turystów. Przez zachodnią i północną część przebiega linia Centralnej Magistrali Kolejowej (brak stacji/przystanków pasażerskich).


Budownictwo ludowe i przemysłowo-gospodarcze :


1. Drewniane XIX i XX w. domy mieszkalne w Zdowie.

2. Pozostałości XIX i XX w. wapienników w Rzędkowicach i Morsku.

3. Pozostałości przemysłu wydobywczego rud żelaza.


Miejsca pamięci:

1. Włodowice, cmentarz parafialny

Grób zbiorowy wojenny partyzantów: Stefana Stanisława Jąderko i Jana Smolenia ps."Słowik" poległych 27 lipca 1944 roku pod Szczekocinami - pom.nagr.

2. Włodowice, kaplica cmentarna

Krypta z prochami Władysława Kowala, kierownik szkoły w Włodowicach - zginął w obozie Mathausen i Józefa Raka - zginął w obozie koncentracyjnym.

3. Włodowice, cmentarz parafialny

Kwatera żołnierzy z I wojny światowej Armii Niemieckiej i Austro-Węgierskiej.

4. Włodowice, cmentarz parafialny

Mogiła lotnika Jana Miśty (pochówek rodzinny) poległego w kampanii wrześniowej.

5. Włodowice, cmentarz parafialny

Grób Henryka Wasiaka i Bogusława Witczyka (pochówek rodzinny) poległych 29 grudnia 1944 roku - pom.nagr.

6. Włodowice, cmentarz parafialny

Grób wojenny Jana Jopka, ofiary terroru hitlerowskiego, zginął 10 sierpnia 1943 roku - pom.nagr.

7. Włodowice, cmentarz parafialny

Grób Mariana Rogonia (pochówek rodzinny), żołnierza Ruchu Oporu, zginął 25 listopada 1942 roku - pom.nagr.

8. Włodowice, cmentarz parafialny

Mogiła wojenna Józefa Kalety, zginął 10 sierpnia 1943 roku.

9. Włodowice, cmentarz parafialny

Tablica nagrobna upamiętniająca Edwarda Chrząszcza (na grobie rodzinnym) zmarłego w Mathausen 1 marca 1941 roku.

10. Włodowice, cmentarz parafialny

Głaz z tablicą upamiętniającą w hołdzie pomordowanym w Katyniu w 1940 oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.

11. Włodowice, cmentarz parafialny

Grób wojenny Jana Muchy, który zginął z rąk okupanta 9 maja 1940r.

12. Włodowice, ul. Krakowska, kościół św. Bartłomieja

Tablica upamiętniająca Władysława Kowala, Aleksandra Dereja, zginęli w obozie koncentracyjnym w Mathausen.

13. Włodowice, Morsko, w pobliżu ośrodka turystycznego

Mogiła żołnierza radzieckiego z 1945 roku.

14. Włodowice – Parkoszowice, ul. Wiejska 42

Tablica upamiętniająca mieszkańców Parkoszowic poległych w czasie II Wojny Światowej.

15. Relikt cmentarza wojennego z I i II wojny światowej w Hucisku.


Obszary i inne obiekty szczególnie atrakcyjne turystycznie :

1. Unikatowy układ urbanistyczny średniowiecznego rynku we Włodowicach.

2. Ruiny pałacu „Aten Olkuskich” we Włodowicach z ciekawym, lecz zdegradowanym założeniem parkowym.

3. Głowienna Góra, Góra Włodowska i pozostałe fragmenty kuesty jako ciekawostki geologicznej i obszaru olbrzymiej różnorodności biologicznej.

4. Masyw Skał Rzędkowickich z Wysoką, Turnią Lechwora, Okiennikiem Rzędkowickim i Świdową Skałą. Ze względu m.in. na ukształtowanie, rozległość, ekspozycję większości ścian na południe i łatwy dojazd to bardzo popularny region wspinaczkowy.

5. Skałki Podlesickie i Morskie – zalesione wzgórza idealne do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, narciarstwa biegowego i wspinaczki skalnej.

6. Kotlina Zdowa z zespołem wywierzysk krasowych.

7. Obszary dawnego górnictwa ród żelaza – turystyka historyczna/industrialna.

8. Biała Góra, łomy wapienia – tematyczna turystyka przyrodnicza (paleośrodowisko, skamieniałości okresu jurajskiego).

9. Największa w regionie ferma kóz i owiec – przetwory z mleka, wypas na rozległych wzgórzach i masywach skalnych.

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=aptukhfwhopvllomopen_time

24h

Multimedia